Pz Aufkl RS 21-3, 26.10.09, Thun

McLovin

Neuer Benutzer
13. Okt. 2009
2
0
2
Hallo zäme!

Ig sueche hie zuekünftegi Mitrekrute wo ou am 26.10.09 z Thun id RS als Ufklärer irücke.

Fändi e gueti Sach weme sech uf däm Wäg scho chli würd lerä kennä, bevors de Ärnscht giut i zwöi Wuche.

Gruess us Bern